TPN bag

ТПН торба

  • TPN bag

    ТПН торба

    Кеса за инфузија за еднократна употреба за парентерална исхрана (во натамошниот текст како кеса TPN), погодна за пациенти на кои им е потребен третман со парентерална исхрана